ALGEMENE VOORWAARDEN  

  

1.- MESOESTETIC BEAUTY CLUB

Het bedrijf MESOESTETIC E-COMMERCE, S.L. (hierna MESOESTETIC) heeft de MESOESTETIC BEAUTY CLUB opgericht met als doel leden een reeks diensten en voordelen aan te bieden om hun welzijn te verbeteren en te profiteren van alles wat MESOESTETIC te bieden heeft en voorlegt via deze community.  

  

2.- Voorafgaande informatie  

Deze algemene voorwaarden, samen met de bijzondere voorwaarden, grondslagen of regels die kunnen worden vastgesteld voor specifieke evenementen, handelingen of veronderstellingen, evenals de mededelingen en instructies van MESOESTETIC regelen de verhouding tussen MESOESTETIC en de leden van de community.  

Volledige acceptatie van de algemene voorwaarden is verplicht. Als de Gebruiker deze voorwaarden niet uitdrukkelijk aanvaardt door op de knop "Ik accepteer de voorwaarden" te klikken, kan hij/zij geen lid worden van MESOESTETIC BEAUTY CLUB.  

Gratis registratie voor MESOESTETIC BEAUTY CLUB.  

  

3.- Registratie voor de MESOESTETIC BEAUTY CLUB

Alleen natuurlijke personen ouder dan 18 jaar die zich eerder hebben geregistreerd, kunnen lid zijn van de MESOESTETIC BEAUTY CLUB. Om u te registreren, moeten de velden die op het formulier als verplicht zijn gemarkeerd, worden ingevuld.  

De gebruikersnaam is altijd de gebruikersnaam die wordt opgegeven in het veld "Naam" wanneer de gebruiker zich registreert.  

De leden van de MESOESTETIC BEAUTY CLUB zijn als enige verantwoordelijk voor het geheimhouden van hun wachtwoord, verbinden zich ertoe het niet aan andere personen bekend te maken en alle nuttige en noodzakelijke maatregelen te nemen om het geheim te houden. Leden zijn als enige en uitsluitend verantwoordelijk voor de bewaring en het al dan niet bevoegd gebruik ervan door derden.   

Leden zijn zich ervan bewust dat toegang tot de dienst met behulp van de identiteit of het wachtwoord van een andere persoon, evenals het verkrijgen, gebruiken of verspreiden van de persoonsgegevens van andere personen, een inbreuk op de wet en mogelijk een strafbaar feit kan vormen.  

  

4.- Activiteit en diensten van de MESOESTETIC BEAUTY CLUB

Leden van de MESOESTETIC BEAUTY CLUB kunnen profiteren van en deelnemen aan alle diensten en voordelen die op elk moment worden aangeboden, hetzij via de website www.mesoestetic.nl of via de specifieke URL van elke promotie, of op een andere manier.  

De aanvullende vereisten waaraan de leden van de MESOESTETIC BEAUTY CLUB moeten voldoen voor elk evenement, loterij of specifieke promotie, worden uitdrukkelijk vastgelegd op het moment van registratie of de overeenkomstige inschrijving tot deelname. Ze moeten ook uitdrukkelijk akkoord gaan met de algemene voorwaarden van elk evenement of elke promotie.  

Evenzo behoudt MESOESTETIC zich het recht voor om producten te verdelen onder de leden van de MESOESTETIC BEAUTY CLUB, zonder dat de levering via promoties of wedstrijden hoeft te worden geregeld.  

  

5.- Verantwoordelijkheid  

Leden van de MESOESTETIC BEAUTY CLUB verbinden zich ertoe (i) correct en rechtmatig gebruik te maken van de diensten, producten en voordelen aangeboden door MESOESTETIC en de inhoud van deze website en deze niet te gebruiken voor illegale activiteiten, zowel civiel-, bestuurs-, strafrechtelijk of enige andere; (ii) geen inbreuk te maken op de bepalingen van deze algemene voorwaarden, de juridische kennisgeving en andere delen van de MESOESTETIC-website (iii), te voldoen aan de instructies van MESOESTETIC en wat het bedrijf vaststelt in zijn berichten naar leden, en (iv) niet de huidige wetgeving te schenden, met name regelgeving op het gebied van intellectueel en industrieel eigendom, gegevensbescherming, eerrechten, persoonlijke en familiale privacy en zelfbeeld.  

Leden, met volledige schadeloosstelling voor MESOESTETIC, zijn aansprakelijk voor alle schade toegebracht aan MESOESTETIC en/of derden, die direct of indirect voortvloeit uit hun handelen of nalaten.  

Evenzo, uitsluitend als voorbeeld en op geen enkele wijze beperkt tot of exclusief het volgende, verbinden de leden van de MESOESTETIC BEAUTY CLUB zich ertoe niet te introduceren, door te geven of te verspreiden:  

 • Inhoud van racistische, xenofobe, pornografische of terroristische aard, of inhoud die de mensenrechten overtreedt.
 • Inhoud die criminele, denigrerende, lasterlijke of gewelddadige handelingen stimuleert of in het algemeen in strijd is met de wet, goede zeden, goede gebruiken en de openbare orde.
 • Informatie of inhoud die inbreuk maakt op grondrechten en openbare vrijheden die zowel grondwettelijk als in internationale verdragen worden erkend, of die eenvoudigweg verontrustend of asociaal is, waaronder flaming, spammen, flooding, trollen en griefing, zoals deze termen in het algemeen worden begrepen en gebruikt op internet.
 • Informatie over gebruikersnamen en wachtwoorden aan onbevoegde derden. In het geval dat het wachtwoord wordt doorgegeven aan een andere gebruiker, verbindt deze zich ertoe om MESOESTETIC onmiddellijk op de hoogte te stellen.
 • Informatie of inhoud die de schending inhoudt van intellectuele en industriële eigendomsrechten (inclusief, maar niet beperkt tot patenten, handelsmerken en copyright) van een van de bedrijven van de MESOESTETIC-groep of van derden.
 • Ongeoorloofde of ongevraagde reclame, spam, kettingbrieven, piramidestructuren enz.
 • Gegevensprogramma's (virussen en malware, oftewel kwaadaardige software) die schade kunnen toebrengen aan de computersystemen van de internetprovider, zijn leveranciers of derde internetgebruikers.

  

6.- Deelname aan blogs/opinieforums  

De inhoud die overeenkomt met die van de blogs en/of opinieforums die deel uitmaken van de MESOESTETIC BEAUTY CLUB wordt op de website zelf gepubliceerd.   

MESOESTETIC is niet verantwoordelijk voor het gebruik dat van deze informatie kan worden gemaakt.  

De redacteuren van de blogs en/of opinieforums die deel uitmaken van de MESOESTETIC BEAUTY CLUB aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van de commentaren die door gebruikers bij de blog worden geplaatst. Het zijn commentaren die door lezers onder hun eigen verantwoordelijkheid zijn geschreven. Bij MESOESTETIC vragen we alle gebruikers om respectvol en gefundeerd commentaar te geven zoals ze zelf van anderen zouden willen krijgen.  

Commentaar en berichten die vrijwillig door gebruikers worden verstrekt, zijn geen privé-persoonsgegevens, maar openbaar. Ze zijn gekoppeld aan het commentaar van andere gebruikers. De beheerders van de blogs kunnen deze gegevens bewaren om de samenhang tussen de gepubliceerde informatie en de inzendingen van alle gebruikers te behouden.  

  

7.- Senioren  

Alleen volwassenen kunnen lid zijn van de  MESOESTETIC BEAUTY CLUB.

  

8.- Vrijstelling van aansprakelijkheid  

MESOESTETIC heeft geen controle over het gebruik door leden en/of gebruikers van de website van MESOESTETIC, evenals de inhoud ervan, en daarom zijn zij niet aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit onwettig, ongepast of gedeeltelijk gebruik, noch voor enige schending door de gebruiker van deze toegangs- en gebruiksvoorwaarden, evenals alle andere voorwaarden of instructie die op deze website of op enig ander medium te vinden zijn met betrekking tot een van zijn diensten, voordelen, producten of anderszins, onverminderd in elk geval de rechtsvorderingen uit hoofde van MESOESTETIC en/of derden.  

MESOESTETIC kan de permanente beschikbaarheid en continuïteit van de werking van de website niet garanderen.  

Elke aansprakelijkheid van MESOESTETIC voor schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit het gebrek aan beschikbaarheid of continuïteit van de werking van de website en het gebruik dat leden van de  MESOESTETIC BEAUTY CLUB en/of derden ervan kunnen maken, is dus uitgesloten. MESOESTETIC zal er in ieder geval alles aan doen om de beschikbaarheid van deze website te behouden.   

Evenmin is MESOESTETIC verantwoordelijk voor eventuele fouten of beveiligingsfouten die kunnen optreden als gevolg van het gebruik, door de gebruiker, van een browser met een verouderde of onveilige versie, evenals de activering van opslagapparaten met wachtwoord of identificatiecode van de gebruiker geregistreerd in de browser, of voor enige schade, fouten of onnauwkeurigheden die het gevolg kunnen zijn van misbruik of storing.  

De gebruiker aanvaardt dat de website te goeder trouw is gecreëerd en ontwikkeld door MESOESTETIC met informatie van interne en externe bronnen, en deze in zijn huidige staat aan gebruikers aanbiedt, ook al kan deze onnauwkeurigheden of fouten bevatten. De Gebruiker vrijwaart MESOESTETIC daarom van elke aansprakelijkheid met betrekking tot de betrouwbaarheid, bruikbaarheid of valse verwachtingen die tijdens het browsen door de website kunnen worden veroorzaakt.  

In het geval dat de gebruiker enige vorm van schade aan derden toebrengt, is alleen de gebruiker hiervoor aansprakelijk. Evenzo is de gebruiker aansprakelijk voor, en vrijwaart MESOESTETIC volledig van, de uitgaven, kosten en, indien van toepassing, vergoedingen die kunnen voortvloeien uit gerechtelijke procedures wegens het niet naleven van de bepalingen van deze algemene voorwaarden en toepasselijke regelgeving.  

  

9.- Links naar www.mesoestetic.nl   

Het is de gebruiker ten strengste verboden om wijzigingen aan deze website aan te brengen die de inhoud kunnen beïnvloeden, zoals bijvoorbeeld links en soortgelijke.  

Het maken van links naar deze website vanaf webpagina's of andere media die in strijd zijn met de wet, de goede zeden of de openbare orde, of die de goede naam of het imago schenden van een van de bedrijven van de MESOESTETIC-groep of een van zijn onderscheidende tekens is ook verboden.  

Links naar een van de pagina's van deze website die niet in strijd zijn met de bovengenoemde verboden, moeten zodanig worden geplaatst dat de gebruiker weet dat hij deze website bezoekt en bovendien moet, indien van toepassing, de URL die overeenkomt met de pagina waarnaar ze linken, in hun browser verschijnen.  

  

10.- Bescherming van persoonsgegevens  

In overeenstemming met artikel 13 van de AVG zullen de persoonsgegevens van de leden van de MESOESTETIC BEAUTY CLUB worden verwerkt om zijn activiteiten in de ruimste zin te beheren en om de relaties met gebruikers te bevorderen, evenals de rechten en plichten die daaruit voortvloeien daaruit.  

De persoonsgegevens die door MESOESTETIC worden verwerkt, zijn de gegevens die door de gebruiker worden verstrekt bij het voltooien van de registratie en alle verstrekte gegevens bij deelname aan promoties, evenementen, chats enz. van de  MESOESTETIC BEAUTY CLUB.  

Lidmaatschap van de MESOESTETIC BEAUTY CLUB impliceert, verplicht en noodzakelijkerwijs, de uitdrukkelijke toestemming van de gebruikers voor het gebruik van hun persoonsgegevens door MESOESTETIC, om te voldoen aan de doeleinden waarnaar in de voorgaande paragrafen wordt verwezen. Dit doet geen afbreuk aan het feit dat voor bepaalde diensten of activiteiten het in- of uitschrijven volledig vrijwillig is voor het lid van de community.  

De te verwerken persoonsgegevens zijn die welke kunnen worden opgenomen in een van de volgende categorieën: identificatiegegevens (naam, achternaam, e-mail, telefoonnummer, woonplaats en -land en postcode), gegevens met betrekking tot persoonlijke kenmerken (woonland), gegevens die commerciële informatie verstrekken (bedrijfsnaam), studie- en werkgegevens (studieniveau, werkervaring, beroep, type professional) en financiële gegevens (bankgegevens die nodig zijn om een online aankoop te doen).  

De rechtsgrondslag voor de verwerking is toestemming. Persoonsgegevens worden bewaard zolang ze niet uitdrukkelijk worden herroepen.  

Met betrekking tot gegevens die het lid ons kan verstrekken van familieleden of een andere derde partij, wordt ervan uitgegaan dat het lid voorafgaande toestemming heeft gevraagd en ze onder dezelfde bescherming en voorwaarden zullen vallen als die zijn vastgesteld voor de gegevens van de werknemer. De gebruiker garandeert de waarheidsgetrouwheid van de verstrekte gegevens en verbindt zich ertoe het bedrijf op de hoogte te stellen van elke wijziging van dergelijke gegevens, zodat het bedrijf deze te allen tijde up-to-date kan houden.  

Het lid van de  MESOESTETIC BEAUTY CLUB stemt ermee in om reclame voor producten en promoties te ontvangen zodra hij/zij zich registreert in het formulier waarop deze voorwaarden van toepassing zijn.   

De belanghebbende partij kan zijn recht op toegang, rectificatie, verwijdering, overdraagbaarheid, beperking en verzet uitoefenen door te schrijven naar [email protected] of door te schrijven naar Calle de la Tecnología, 25, 08840, Viladecans, Barcelona (Spanje), met vermelding van "AVG-rechten". Als niet aan uw rechten wordt voldaan, kunt u zich wenden tot de AEPD (Spaanse instantie voor gegevensbescherming) of de bevoegde toezichthoudende autoriteit van het land van de belanghebbende.  

  

11.- Gegevensoverdracht en internationale overdracht  

Het lid van de MESOESTETIC BEAUTY CLUB wordt geïnformeerd dat zijn gegevens internationaal zullen worden overgedragen vanwege de contractuele relatie met zijn leveranciers, een entiteit die een volledig beveiligingsniveau biedt gezien de aangeboden garantiemaatregelen. 

Tevens zullen uw persoonsgegevens voor bepaalde acties (meldingen, advertenties, evenementen enz.) worden doorgegeven aan distributeurs in uw land van herkomst, voor uitvoering als gegevensverwerkers. Dit kan een internationale overdracht van gegevens inhouden wanneer de distributeur zich in een land buiten de EU of EER bevindt. Voor dit doel hebben MESOESTETIC en de distributeur de overeenkomstige modelcontractbepalingen afgesloten die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie.  

  

12.- Beeldrechten  

Gebruikers die deelnemen aan de activiteiten van de  MESOESTETIC BEAUTY CLUB geven toestemming aan MESOESTETIC zodat hun namen, achternamen, afbeelding en stem kunnen worden vastgelegd, gereproduceerd en gepubliceerd via elk medium, inclusief internet, voor het beheer van de activiteiten zelf of nieuwe edities, evenals andere promoties of reclamecampagnes, of elke andere activiteit die verband houdt met de diensten, evenementen, voordelen of promoties die worden aangeboden door MESOESTETIC, en zonder dat deze toestemming hen het recht verleent om enige vorm van vergoeding te ontvangen.  

  

13.- Intellectueel en industrieel eigendom  

Alle inhoud van deze website (inclusief, maar niet beperkt tot, databanken, foto's, tekeningen, afbeeldingen, tekstbestanden, kaarten, frames, banners, interface, software en de verschillende broncodes, audio en video), evenals de website zelf, zijn eigendom van MESOESTETIC of zijn inhoudsaanbieders, die in het laatste geval door hen zijn gelicentieerd of toegewezen, en worden beschermd door nationale en internationale normen voor intellectueel eigendom. De compilatie (te weten de verzameling, het ontwerp, de samenstelling en de assemblage) van alle inhoud op de website is het exclusieve eigendom van MESOESTETIC.  

Alle software die wordt gebruikt bij het gebruik en de ontwikkeling van de website is eigendom van MESOESTETIC of zijn softwareleveranciers, en wordt beschermd door nationale en internationale industriële en intellectueel eigendomsrechten.  

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MESOESTETIC, de houders van de intellectuele eigendomsrechten of enige andere eigenaar van de inhoud, met inbegrip van maar niet beperkt tot de volgende handelingen, zowel met betrekking tot de website als de inhoud ervan, moet elke gebruiker zich onthouden van:  

Elke vorm van openbare communicatie, via welke wijze dan ook, inclusief het beschikbaar stellen aan het publiek, op een zodanige manier dat elke persoon er toegang toe heeft vanaf de site en op een tijdstip dat hij/zij heeft gekozen.  

 • Elke vorm van distributie, inclusief maar niet beperkt tot verkoop, verhuur en/of uitlening.
 • Elke vorm van reproductie, direct of indirect, tijdelijk of permanent, op welke wijze en in welke vorm dan ook, van de gehele of een deel van de site of de inhoud ervan.
 • Elke vorm van transformatie, geheel of gedeeltelijk, inclusief het creëren van afgeleide producten en/of diensten.
 • Elke andere vorm van toegang waaronder het bovenstaande of andere vormen.
 • Elke vorm, direct of indirect, van extractie en/of hergebruik van alle of een substantieel deel van de inhoud van een databank, en/of de herhaalde of systematische extractie en/of hergebruik van niet-substantiële delen ervan.

De gebruiker kan de website en de inhoud ervan echter vrij bekijken en downloaden voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, zonder deze kosteloos of tegen een vergoeding aan derden of entiteiten beschikbaar te maken.  

Bijgevolg impliceert de levering en het gebruik van databanken, foto's, tekeningen, afbeeldingen, tekstbestanden, audio- en videobestanden en software die eigendom zijn van MESOESTETIC of zijn leveranciers die verschijnen op de website, en enige andere inhoud, in geen geval de overdracht van eigendom of het verlenen van een gebruiksrecht ten gunste van de gebruiker.  

De handelsmerken, tekens, onderscheidende tekens of logo's die op de website verschijnen, zijn eigendom van de bedrijven van de MESOESTETIC-groep, of zijn in licentie gegeven of toegewezen door hun eigenaar en zijn naar behoren geregistreerd of worden momenteel geregistreerd. Ongeoorloofd of oneigenlijk gebruik van deze elementen is een inbreuk op de industriële eigendomsrechten van de bedrijven van de MESOESTETIC-groep of andere eigenaars.  

De gebruikers aanvaarden van hun kant dat ze, door simpelweg deel te nemen aan de activiteiten van de MESOESTETIC BEAUTY CLUB, alle intellectuele-eigendomsrechten op de werken of beschermde diensten overdragen aan MESOESTETIC, op exclusieve basis en met het recht om ze over te dragen aan derden als gevolg van hun deelname om ze te exploiteren in elk formaat, ondersteuning en gebruikswijze, inclusief onder andere alle grafische, audiovisuele, geluids-, internet- en alle vormen van interactief aanbod, evenals merchandising, secundaire en afgeleide exploitatie, en het gedeeltelijk of volledig gebruik van de werken of uitvoeringen. Deze opdracht is kosteloos, voor alle landen van de wereld en tot de maximale juridische beschermperiode.     

  

14.- Overmacht   

Onder overmacht wordt bij wijze van voorbeeld en zonder beperking verstaan: (a) elke gebeurtenis die onmogelijk te voorzien is of die, voorzien of voorzienbaar, onvermijdelijk is; (b) fouten bij de toegang tot de verschillende MESOESTETIC-internetpagina's; (c) gebrek aan elektriciteit of telefoonvoorziening; (d) schade veroorzaakt door derden of door aanvallen op de server van de website (virussen) die de kwaliteit van de diensten aantasten en die noch aan MESOESTETIC, noch aan de Gebruiker kunnen worden toegeschreven; (e) fouten in de verzending, verspreiding, opslag of levering aan derden van de producten en inhoud van de Website; f) problemen of fouten bij de ontvangst, aanschaf of toegang door dergelijke derden; g) branden; h) overstromingen of aardbevingen; i) stakingen of arbeidsconflicten of andere sociale onlusten die de levering van de Producten verhinderen en bijgevolg de nakoming van de door MESOESTETIC aanvaarde verplichtingen; j) tekort aan of onbeschikbaarheid van brandstof of elektriciteit; k) ongevallen; l) oorlog; m) handels- of andere embargo's; n) blokkade; o) rellen; of p) enig overheidsvoorschrift.  

Administratieve of bestuurlijke fouten worden niet beschouwd als overmacht.  

  

15.- Wijzigingen van Algemene Voorwaarden   

MESOESTETIC behoudt zich het recht voor om op elk moment het recht uit te oefenen om enig deel van deze algemene voorwaarden te wijzigen (inclusief wijzigen, verwijderen en/of toevoegen).  

Tenzij uitdrukkelijk anders wordt beslist, worden de wijzigingen van kracht vanaf het moment dat ze worden gepubliceerd, maar hebben ze geen invloed op de rechten van reeds erkende gebruikers.  

  

16.- Beëindiging van het lidmaatschap van de MESOESTETIC BEAUTY CLUB

Leden kunnen om opzegging van hun lidmaatschap van de MESOESTETIC BEAUTY CLUB verzoeken door een e-mail te sturen naar [email protected].  

De uitoefening van het recht om persoonsgegevens te wissen, impliceert op zijn beurt het verzoek om uitschrijving van de MESOESTETIC BEAUTY CLUB.  

MESOESTETIC kan van tijd tot tijd het lidmaatschap beëindigen van elke gebruiker van de MESOESTETIC BEAUTY CLUB die zich niet houdt aan de geldende voorwaarden.  

Ongeacht het voorgaande kan de Gebruiker altijd zelf beslissen aan welke specifieke activiteit, dienst, evenement of actie hij of zij wenst deel te nemen.  

  

17.- Toepasselijk recht en jurisdictie  

Deze algemene voorwaarden worden geïnterpreteerd en beheerst in overeenstemming met de Spaanse wet, tenzij de wet van het land van de consument een specifieke jurisdictie vaststelt.   

  

Voor elke betwiste kwestie die voortvloeit uit de interpretatie of naleving van deze algemene voorwaarden, zijn de rechtbanken en rechtshoven bevoegd in overeenstemming met de geldende wetgeving.